О нама

О нама

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве ''Развој'', самостално послује од 1998.године.Основна делатност предузећа је пречишћавање и дистрибуција воде, за насељена места општине Житиште. Сврха постојања ЈП ''Развој'' Житиште је задовољење потреба потрошача-континуираним снабдевањем пијаћом водом.


    Општина Житиште је 30.03.1998.године Одлуком о оснивању ЈП ''Развој'' Житиште утврдила комуналне послове и делатности од општег интереса које ово Предузеће обавља на територији општине Житиште, и то:


- пречишћавање и дистрибуција воде
- пречишћавање и одвођење атмосферских вода
- пројектовање,одржавање и уређење уличне каналске мреже
- одржавање путног појаса локалних путева и улица

Као и друге делатности које су поверене Одлукама Скупштине општине Житиште као што су:

- ванлинијски превоз ђака основних школа и ученика инвалида у средње школе у Зрењанин,
- зимско одржавање локалних улица и путева и друге делатности које представљају незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на територији општине Житиште, за које имају опрему и обучене запослене.

    СО Житиште, на основу одредаба Закона о јавним предузећима, 23.04.2013. донела је Одлуку о измени Одлуке о оснивању ЈП ''Развој'' Житиште, а након тога је донела Решење о именовању НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''РАЗВОЈ'' ЖИТИШТЕ, да би Надзорни одбор 14.06.2013. донео Статут ЈП ''Развој''Житиште.